WORK

A16 Rotterdam

YUNO Project Atlas

De A16 Rotterdam wordt vanaf 2019 aangelegd aan de noordrand van de stad. De nieuwe weg doorkruist vier gebieden; Polder, Intermezzo, Bos en Rotte en Stedelijk.

In opdracht van Rijkswaterstaat maakte XKP een Tracé Informatiekaart van de 11 kilometer lange nieuwe weg. De panorama’s vanuit de lucht en op ooghoogte laten goed zien hoe de weg wordt ingepast in de omgeving en welke maatregelen Rijkswaterstaat in elk van de gebieden neemt om overlast te voorkomen.

PHS Meteren-Boxtel

YUNO Project Atlas

Prorail gaat de komende jaren het spoor tussen Utrecht en Eindhoven aanpassen. Dat is nodig om het groeiende aantal treinreizigers te kunnen blijven vervoeren. Daarnaast is er ook extra ruimte nodig voor het groeiende goederenvervoer. Dat gaat in de toekomst via de Betuweroute naar Meteren en vervolgens ook over deze route rijden.

De Project Atlas laat niet alleen de impact van de toekomstige situatie zien maar ook die van de bouwperiode. Daarnaast geven verschillende kaartlagen inzicht in de maatregelen die Prorail neemt om geluidsoverlast te beperken.

VTTI Bio-Energy Tilburg

Uitleg animatie

VTTI werkt met VTTI Bio-Energy Tilburg aan een duurzame toekomst. In Nederland genereren we veel organische reststromen en mest. VTTI Bio-Energy Tilburg zet deze reststromen om in duurzame producten, zoals groen gas en organische mestkorrels.

De animatie laat zien hoe dit in zijn werk gaat en hoe hierdoor wordt bijgedragen aan een betere toekomst.

H-vision

Uitleganimatie

In het project H-vision onderzoeken 16 partijen, waaronder Shell, BPPort of Rotterdam en Gasunie, de haalbaarheid van de productie en toepassing van blauwe waterstof. Hiermee kan de CO2 uitstoot al snel drastisch worden verlaagd.
XKP maakte een animatie die helder uiteenzet hoe blauwe waterstof de weg bereidt voor groene waterstof. De animatie wordt ingezet op de website van H-vision, op social media en in presentaties.

TenneT Zuid-West 380 kV Oost

YUNO Project Atlas

In opdracht van TenneT maakte XKP een YUNO Project Atlas van het voorkeursalternatief (VKA) zoals door de minister is gekozen. Op de Atlas ziet u ook indicatieve mastlocaties en zoekgebieden voor 150 kV-kabeltracés.  TenneT gebruikt de project atlas als online platform en tijdens informatie-avonden in het project gebied. 

Oosterweelverbinding Linkeroever

YUNO project atlas

XKP visual engineers heeft de ontwerpen voor de Oosterweelverbinding, Linkeroever gevisualiseerd. Met de YUNO project atlas kan de gebruiker vanuit de luchtfotokaart het gehele ontwerp van bovenaf bekijken en vergelijken met het heden. Door de panorama luchtfoto's aan te klikken kan dit vanuit een 3D perspectief verkend worden.

In het ontwerp is naast de weg, kunstwerken en aankleding van de weg ook het groenplan zeer gedetailleerd opgenomen. Om de complexe knooppunten beter te kunnen begrijpen is realistisch verkeer toegepast, zodoende zijn rijrichtingen beter te zien. Tot slot zijn bestaande impressies van kunstwerken van architecten en ontwerpende bureau's meegenomen.

Marker Wadden

Uitleganimatie

De Marker Wadden is een natuurgebied in ontwikkeling. De eilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer.

In samenwerking met Vista maakte XKP visual engineers, in opdracht van Boskalis, een animatie over het toekomstige natuurgebied. De animatie bestaat uit drie delen; een introductie van het ontwerp, uitleg over de ontginningsstructuur en een vooruitzicht in de toekomstige beleving van bezoekers aan de Marker Wadden. Op basis van hoogtekaarten en schetsen, maakte XKP een 3D visualisatie model van de eilanden.

Ring Utrecht

YUNO Project Atlas

Het tracé van Ring Utrecht heeft een totale lengte van ongeveer 24 kilometer, bestaat uit drie tracédelen en heeft twee grote knoopunten.

De Tracé informatiekaart, de TiK, is bij uitstek geschikt om zo’n groot projectgebied overzichtelijk in beeld te brengen. Vanuit één overzicht kan er op elk deeltracé worden ingezoomd. Op elk zoomniveau geeft de TiK tekstuele toelichting op het projectonderdeel dat in beeld te zien is. Omwonenden kunnen zo snel naar de informatie die voor hen belangrijk is; wat betekent de aanpak voor Ring Utrecht voor mij?

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Projectanimatie

Naast een project atlas maakte XKP verschillende animaties die door Rijkswaterstaat worden ingezet voor omgevingscommunicatie, het informeren van weggebruikers en beroepsprocedures.

De projectanimatie, gemaakt voor de publicatie van het tracébesluit, geeft een introductie van het project en legt voor elk van de drie tracédelen uit wat er gaat gebeuren. De animatie over de nieuwe overkapping bij Amstelveen laat de toekomstige bomenbrug en de rijroeutes zien voor verkeer van en naar Amstelveen.

A9 Badhoevedorp – Holendrecht

YUNO project atlas

Rijkswaterstaat verbreedt de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Bij Amstelveen wordt de weg verdiept aangelegd.

In de Tracé Informatiekaart kan de huidige en toekomstige situatie met elkaar worden vergeleken en laten foto-inpassingen heel duidelijk zien wat er gaat veranderen. Zo wordt vooral bij Amstelveen, waar twee overkappingen over de weg komen, zichtbaar wat de impact van het ontwerp is. De geluidskaart laat zien waar nieuwe geluidschermen worden geplaatst en op welke wegvakken een stiller wegdek wordt aangebracht.

Nieuw Delft

3D Plankaart

Het gebied rond station Delft ondergaat een metamorfose nu het spoorviaduct door de stad verdwenen is.

Om inzicht te geven in de ontwikkeling van het plan Nieuw Delft, maakte XKP in opdracht van OBS een 3D plankaart. De kaart is een fotomontage waarin het plan voor het gebied is ingepast in een luchtfoto. Planonderdelen hebben een afwijkende materialisering zodat het verschil in ontwikkelingsfase duidelijk is. Door in te zoomen op de kaart en onderdelen te selecteren, vindt de gebruiker aanvullende informatie.

US Wind -Sparrow Point

Uitleganimatie

Een nieuwe industrie, Offshore Wind, komt naar Sparrow Point. Ooit speelde deze plek een belangrijke rol in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar de staalfabriek sloot lang geleden. US wind wil hier de componenten gaan produceren die nodig zijn voor de bouw van een groot offshore windenergieproject in de Atlantische Oceaan, mijlen verwijderd van de kust van Maryland.

De animatie laat de geschiedenis van de werven van Sparrow Point zien en geeft een blik in de toekomst.

Noordelijke Randweg Utrecht

Projectanimatie

De Noordelijke Randweg Utrecht gaat op de schop. De gemeente Utrecht wil dat het verkeer beter doorstroomt omdat sluipverkeer nu veel overlast veroorzaakt in de omringende wijken.

De animatie voor de NRU geeft uitleg over de noodzaak van de aanpassingen en laat zien wat de plannen zijn. Korte animaties leggen uit hoe het doorgaande verkeer straks ongehinderd door kan rijden. Voor de animatie zijn luchtopnames gemaakt waarin de toekomstige situatie is ingepast. De film-inpassingen zorgen voor een herkenbaar beeld.

CO₂ opvangen en opslaan in de Rotterdamse haven

Uitleganimatie

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan een plan om de CO₂-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse Haven te verzamelen en op te slaan in een leeg gasveld in de Noordzee.

XKP maakte een korte animatie die uitlegt wat het plan inhoudt en waarom de toepassing van Carbon Capture & Storage hard nodig is. De animatie is gepubliceerd bij het nieuwsbericht over de afronding van de haalbaarheidstudie en is daarna door verschillende media, waaronder het acht uur journaal, gebruikt bij de berichtgeving over het plan.

Vessel Viewer

Interactieve Productviewer

Jumbo is een heavylift-expenditeur en offshore transport- en installatie-aannemer. 

Voor de introductie van een nieuwe vessel: Stella synergy maakte XKP een vesselviewer. In de online applicatie kunnen gebruikers het ontwerp voor de nieuwe schip bekijken en de belangrijkste specificaties vinden. Daarnaast is te zien in welke markten het schip opereert. De viewer is zeer geschikt voor gebruik op touchscreens en kan worden ingezet op de website, bij presentaties en op beurzen.

Platform Nexstep

Animatie

In Nederland vindt een transitie plaats van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De bestaande infrastructuur voor de productie van olie en gas zal daardoor buiten gebruik raken. Platform Nexstep stimuleert de toepassing van hergebruik en samenwerking in ontmanteling van deze infrastructuur.

In opdracht van EBN, één van de oprichters, maakte XKP een animatie voor het start-event waarop het platform werd gepresenteerd. De animatie wordt nu ingezet in communicatie en op de Nexstep website.

Adriatic Tank Terminal

Animatie

VTTI bouwt in de haven van Ploče mee aan een nieuwe tankterminal voor de Adriatische zee.

Om de toekomstige terminal bij mogelijke afnemers te kunnen introduceren vroeg VTTI XKP een animatie te maken. Voor de animatie zijn in dronebeelden van de projectlocatie, 3D beelden van de nieuwe terminal geprojecteerd. Door de toevoeging van tekstlabels worden de key specificaties en bouwfasering van de terminal uitgelegd.

Tunnelveiligheid

Compilatie instructie animaties

Bij tunnelveiligheid zijn veel partijen betrokken; hulpdiensten, operators, weginspecteurs maar ook weggebruikers. Waar de brandweer wel de mogelijkheid heeft om in de tunnel te oefenen, is dit voor politie eenheden en ambulancepersoneel vaak niet mogelijk.

Animatie is een zeer geschikt middel om een grote groep mensen op een consistente en eenduidige manier te instrueren en zo dezelfde basiskennis te geven. XKP maakte voor onder andere de Ketheltunnel, de Koning Willem-Alexandertunnel en de Maastunnel instructie animaties die ingezet zijn in het opleidingstraject voor tunnelpersoneel en de hulpdiensten.

BayardsUP

Animatie

Bayards, gespecialiseerd in het het ontwerpen en bouwen van aluminium helidecks voor de offshore industrie, heeft een nieuwe service: BayardsUP. BayardsUP wil de go-to partner zijn voor inspecties, onderhoud en upgrades voor helicopter landings platforms.

XKP maakte een animatie die online en op beurzen wordt ingezet om de service te introduceren bij (potentiële) klanten.